Certifikáty

Naše certifikáty ISO - Vaša spokojnosť

Čo je ISO? ISO - International Organization for Standardization, medzinárodná organizácia pre normalizáciu, používa sa bežne skratka ISO, je svetová federácia národných normalizačných organizácií so sídlom v Ženeve, bola založená 23. februára 1947.

ISO je najrešpektovanejšou organizáciou v oblasti certifikácie tovarov a služeb. Firmy, ktoré získali certfikáty ISO, zabezpečujú najvyššiu úroveň servisu a bezpečenosti poskytovaných služieb. Naša spoločnosť je držteľom certfikátov: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 - Medzinárodné normy a štandardy systému manažmentu kvality.

Definuje požiadavky na organizáciu s cieľom maximálne uspokojiť zákazníka na základe ôsmich základných pravidiel manažérstva kvality:
-Sústredenie sa na zákazníka
-Vedúca úloha
-Angažovanosť ľudí
-Procesný prístup
-Systémový prístup k manažérstvu
-Trvalé zlepšovanie
-Prístup k prijímaniu rozhodnutí na základe faktov
-Vzájomne osožné vzťahy s dodávateľmi

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015  je jedinou normou v oblasti ochrany životného prostredia, ktorá spája všetky jej aspekty tak, aby organizácie pristupovali k ochrane na základe celostného princípu. Systém environmentálneho manažérstva slúži ako dobrovoľný nástroj k odstráneniu negatívnych vplyvov na životnom prostredí a na prevenciu potencionálnych negatívnych dopadov na životné prostredie. Účelom zavedenia systému environmentálneho manažérstva je zabezpečiť, aby ochrana životného prostredia bola v podmienkach organizácie realizovaná plánovanou a systematickou činnosťou.

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 predstavuje rad noriem a štandardov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Normy OHSAS umožňujú efektívne riadenie systému manažérstva BOZP s cieľom dosiahnuť ciele v oblasti BOZP, ale aj ekonomické ciele. OHSAS v tomto ohľade špecifikuje požiadavky na vytvorenie a zavedenie politiky a cieľov BOZP berúc do úvahy všetky relevantné právne požiadavky a informácie o rizikách v oblasti BOZP.

Zlepšujeme sa a zdokonaľujeme pre spokojnosť naších hostí - hostí hotela Greenwood.